~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Våra avtalsvillkor

 

 1. Omfattning och giltighet

1.1 Dessa villkor gäller för avtal och offerter utfärdade av Soolar Solenergi AB från och med 2024-02-01.

1.2 I villkoren avser benämningen Soolar, namnet och bolaget Soolar Solenergi AB med organisationsnummer 559259-3932.

1.3 Villkoren avses gälla solcellsanläggningar bestående av solpaneler, montagematerial, växelriktare, batterier och övriga tillbehör. Även i förekommande fall optimerare och frekvensreglering med tillbehör.

 1. Avtalets gällande

2.1 Avtalet ingås mellan köparen och Soolar, detta skriftligen fysiskt eller genom e-signering via GetAccept. Avtalet är gällande från den dag signering är utförd.

2.2 Soolar förbehåller sig rätten att vid behov överlåta hela eller delar av installationen åt extern part.

2.3 Soolar förbehåller sig rätten att vid försenad leverans av material till avtalat projekt kunna senarelägga projektet. Soolar förbehåller sig även rätten att senarelägga projekt om köparen önskar att närvara personligen vid något av installationsmomenten och inte kan närvara vid avtalat tillfälle.

2.4 Om takets utformning eller kvalité gör att Soolar under inga omständigheter kan utföra installationen meddelas kund och avtalet hävs. Om installation kan utföras med nya uppkomna omständigheter som skapat andra förutsättningar meddelas köpare och nytt avtal eller tillägg till avtal skrivs.

2.5 Soolar reserverar sig för eventuella felskrivningar i avtal och offert som inte kan anses skäliga gällande utförande, pris och effektförluster.

2.6 Offertens produktionsberäkning är endast en histrorisk uppskattning baserad på global instrålningsdata från SMHI. Framtida produktion kan variera med yttre faktorer som Soolar ej kan påverka.

 1. Leverans

3.1 Varan anses avlämnad när den kommit i köparens besittning på den adress köparen har uppgivit.

3.2 Risken för varan övergår till köparen då varan har avlämnats på den adress som köparen har uppgivit.

 1. Köparens skyldigheter

4.1 Köparen ansvarar och bär risken för:

 1. a) Att personal tillhörig Soolar eller utsedd tredje person, ges tillgång till nödvändiga utrymmen för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstid.
 2. b) Att platsen för installationen av solcellsanläggningen är åtkomlig och lämplig för installation, samt att köpare skapar utrymme för installatör genom att flytta den egendom som flyttas kan.
 3. c) Att inför installationsarbetet inhämtat nödvändiga tillstånd, samt utfört de åtgärder som är nödvändiga för att installationen av solcellsanläggningen ska kunna genomföras.

4.2 Om köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, har Soolar rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller häva avtalet omgående utan att detta påverkar Soolars rätt till ersättning för uppkomna kostnader för utfört arbete och produkter.

 1. Frekvensreglering

5.1 Installerade tjänster för frekvensreglering som exempelvis Checkwatt gäller följande:

 1. a) Soolar agerarar som serviceansvarig för installerad modul. Fel åtgärdas enligt bestämmelserna i konsumentköplagen.
 2. b) Utbetalning av ersättning och bestämmande om ersättningens storlek bestäms av tredje part. Tredje part baserar ersättning på Svenska Kraftnäts upphandling. Soolar avskriver sig ansvaret för ersättningarnas storlek och eventuella lagändringar.

Avtalsvillkor konsument

 1. Tillämpning

6.1 Sektionen ”Avtalsvillkor konsument” tillämpas för konsumenter som avses enligt Konsumentköplagen (2022:260).

 1. Hävning och ångerrätt

7.1 För avtal om köp som ingås på distans gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

7.2 Köparen kan ångra sitt köp av varan och tjänsten genom att kontakta Soolar inom 14 kalenderdagar från den dag köparen signerade avtalet i offerten, dock tidigast den dag som köparen fick föreskriven information om sin ångerrätt.

7.3 Om ångerrätten utövas ska köpare kontakta Soolar snarast möjligt och inom 14 dagar returnerat varan. Returkostnaden inklusive demontering uppskattas till ca. 60% av totalbeloppet. Ifall då demontering kan undvikas uppskattas returkostnaden till ca. 30% av totalbeloppet. Varorna ska returneras fullständiga och i ursprungsskick.

 1. Force Majeure

8.1 Soolar är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande.

8.2 I händelse av force majeure från Soolars sida senareläggs Soolars skyldigheter. Om force majeure pågår längre än sex månader har Soolar rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan fullgöras. Köparen behåller sina rättigheter i enlighet med avsnitt 4 ”Hävning och ångerrätt”.

 1. Garantier

9.1 Samtliga produktgarantier utfärdas av tillverkaren men hanteras och förvaltas av Soolar.

 1. a) Soolar garanterar att solcellsmodulerna har en maximal effektförlust ned till 84,8% av ursprungseffekten efter 25 år.
 2. b) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade solcellsmodulerna på 25 år.
 3. c) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade växelriktare och batterilagringsenheter i 10 år.
 4. d) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade effektoptimerare i 25 år.
 5. e) Soolar garanterar en produktgaranti för installerad monteringsutrustning i 20 år.
 6. f) Soolar garanterar en produktgaranti för installerad laddbox på 5 år.

9.2 Garanti avseende utfört installationsarbetete uppgår till 10 år. Garantin utfärdas och hanteras av Soolar själva.

9.3 Reparation eller byte av solpaneler och/eller övriga systemdelar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod.

9.4 Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om:

 1. a) Köpare eller tredje part utfört arbete på produkter installerade av Soolar utan samtycke från Soolar.
 2. b) Skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Soolars personal eller underleverantörer, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material.
 3. c) Skada har uppstått till följd av förändringar i den bärande konstruktionen.
 4. d) Skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i köparens elektriska installationer.
 5. e) Skada som uppstått till följd av kortslutning eller strömavbrott.
 6. f) Skada som uppstått till följd av naturkatastrofer, jordbävning, extrema snömängder, orkan, blixtnedslag, översvämning, brand, direktkontakt med saltvatten, ammoniak eller krig.

9.5 Om Soolar i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Soolar rätt att av köparen ta betalt för samtliga kostnader som uppstått i samband med felsökning.

 1. Betalning

10.1 Om inget annat har överenskommits ska betalning ske i enlighet med fakturornas förfallodatum som är max 10 dagar efter utfärdad faktura.

10.2 Faktura mot privat sektor utfärdas med 20% av det totala beloppet i förskott efter slutfört kontrollbesök. Faktura på resterande belopp utfärdas efter Soolars färdigställande av anläggningen. Färdigställande anses ha skett när elektriker färdigställt och drift-testat anläggningen. Moms utfärdas på slutfaktura.

10.3 Faktura mot kommersiell sektor sker inledningsvis med 30% av totalbelopp vid signering och efter ett platsbesök med besiktning av tak har utförts. Efter detta faktureras 50% av totalbeloppet vid leverans av produkter. Slutfaktureringen på resterande belopp (20%) sker efter drifttestad och besiktigad anläggning som utförs av Soolar tillsammans med köparen.

10.4 Soolar bär ej ansvar för förseningar hos nätägare inkluderat elmätarbytet.

10.5 Köparen saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte köparen att hålla inne betalningen utöver vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning.

10.6 Sker inte betalning i rätt tid har Soolar rätt att av köparen, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.

 1. Skatteavdrag för installation av grön teknik

11.1 Om köparen avser nyttja skatteavdraget för installation av grön teknik enligt 67 kap Inkomstskattelagen gäller följande:

 1. a) Ägare av fastigheten ska vara beställare av installationen.
 2. b) Ägare av fastigheten ska vara berättigad till skatteavdrag för installation av grön teknik, samt ha tillräckligt utrymme kvar att nyttja från Skatteverket. Om Skatteverket nekar Soolar utbetalningen av skatteavdraget faktureras köparen det avdragsbelopp som ej utbetalats.
 3. c) Om köparen vill fördela skatteavdraget på flera ägare av fastigheten ska köparen innan fakturan är utställd meddela Soolar om detta.
 4. Personuppgiftshantering (GDPR)

12.1 Soolar samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som köpare: namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress och fastighetsbeteckning. Dessa uppgifter behövs för att kunna utföra avtalad installation och bibehålla affärsrelation.

12.2 Utöver för fakturering och installation kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av köparens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning.

12.3 Soolar sparar uppgifter under den tid som behövs för att utföra installationen, samt för att kunna hantera garantiärenden eller pågående tvist avseende solcellsanläggningarna.

12.4 Köparen har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Soolar. Samt begära att uppgifterna ska borttas i det fall de inte omfattas av garantier. Begäran om borttagande av uppgifter görs skriftligen till .

12.5 Om köpare inte längre är kund, godkänner offert eller omfattas av garantier kommer Soolar radera aktuella personuppgifter ur sina register inom en 3 månaders period.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

13.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Avtalsvillkor näringsverksamhet

 1. Tillämpning

14.1 Sektionen ”Avtalsvillkor näringsverksamhet” tillämpas för näringsidkare och juridiska personer.

 1. Ångerrätt

15.1 Köparen kan ångra sitt köp om oförutsedda kostnader hos elnätsbolag för uppsäkring tillkommer, gällande om installationsarbetet hos köpare ej startat. Med oförutsedda kostnader avses kostnader som markant överstiger det spann Soolar nämnt vid köptillfället.

 1. Force Majeure

16.1 Soolar är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande.

16.2 I händelse av force majeure från Soolars sida senareläggs Soolars skyldigheter. Om force majeure pågår längre än sex månader har Soolar rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan fullgöras.

 1. Garantier

17.1 Samtliga produktgarantier utfärdas av tillverkaren men hanteras och förvaltas av Soolar.

 1. a) Soolar garanterar att solcellsmodulerna har en maximal effektförlust ned till 84,8% av ursprungseffekten efter 25 år.
 2. b) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade solcellsmodulerna på 25 år.
 3. c) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade växelriktare och batterilagringsenheter i 5 år.
 4. d) Soolar garanterar en produktgaranti för installerade effektoptimerare i 25 år.
 5. e) Soolar garanterar en produktgaranti för installerad monteringsutrustning i 20 år.
 6. f) Soolar garanterar en produktgaranti för installerad laddbox på 5 år.

6.2 Garanti avseende utfört installationsarbetete uppgår till 10 år. Garantin utfärdas och hanteras av Soolar själva.

6.3 Reparation eller byte av solpaneler och/eller övriga systemdelar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod.

6.4 Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om:

 1. a) Köpare eller tredje part utfört arbete på produkter installerade av Soolar utan samtycke från Soolar.
 2. b) Skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Soolars personal eller underleverantörer, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material.
 3. c) Skada har uppstått till följd av förändringar i den bärande konstruktionen.
 4. d) Skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i köparens elektriska installationer.
 5. e) Skada som uppstått till följd av kortslutning eller strömavbrott.
 6. f) Skada som uppstått till följd av naturkatastrofer, jordbävning, extrema snömängder, orkan, blixtnedslag, översvämning, brand, direktkontakt med saltvatten, ammoniak eller krig.

17.5 Om Soolar i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Soolar rätt att av köparen ta betalt för samtliga kostnader som uppstått i samband med felsökning.

 1. Betalning

18.1 Om inget annat har överenskommits ska betalning ske i enlighet med fakturornas förfallodatum som är max 10 dagar efter utfärdad faktura. Vid fakturering tillkommer moms.

18.2 Faktura vid köp av solcellsanläggning utställs i tre steg:

 1. a) 30% av totalbeloppet faktureras vid beställningstillfället.
 2. b) 50% av totalbeloppet faktureras vid leverans av material till kund.
 3. c) 20% av totalbeloppet faktureras vid slutförd installation.

18.3 Faktura vi köp av endast batterilagringsenheter utställs i två steg:

 1. a) 50% av totalbeloppet faktureras vid leverans av material till kund.
 2. b) 50% av totalbeloppet faktureras vid slutförd installation.

18.4 Soolar bär ej ansvar för förseningar eller uppkomna kostnader hos nätägare inkluderat elmätarbytet.

18.5 Köparen saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte köparen att hålla inne betalningen utöver vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning.

18.6 Sker inte betalning i rätt tid har Soolar rätt att av köparen, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

19.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist avgörs i skiljedomstol, varvid svensk rätt tillämpas.